Winkelmand

Winkelmand

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. De organisatie achter deze website is De Cort Distillery BV, Boekhoutstraat 20, 1670 Pepingen, België –BTW BE 0873.089.575, info@decortdistillery.be

Art. 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website https://wildsite.be en zijn van toepassing op ieder aanbod of iedere overeenkomst die betrekking heeft op de door De Cort Distillery BV verkochte producten of diensten. 

Een afwijking hierop kan alleen schriftelijk worden overeengekomen. Zelfs bij dergelijke schriftelijke afwijking zullen deze algemene voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

De Cort Distillery BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen indien nodig en raadt u dus aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de website na te gaan op eventuele wijzigingen. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het product of de dienst die door u werd aangekocht.

Art. 3. Aanbod

Alle aanbiedingen en offertes van De Cort Distillery BV, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. De producten zoals aangeboden in de webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Bent u een consument? Dan heeft u doorgaans het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, uw bestelling te herroepen. 

Art. 4. Retour

Art. 5. Betaling

De prijs vermeld op de website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro en is inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De klant dient deze prijs over te maken aan De Cort Distillery BV via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces.

De klant is in elk geval en als enige verantwoordelijk voor de correcte en volledige uitvoering van de betaling en alle andere gegevens verbonden aan deze aankoop, zoals o.m. mededeling van een emailadres voor verzending van goederen.

Art. 6. Beeldmateriaal

Op de Wild Site kan het gebeuren dat bezoekers gefotografeerd en/of gefilmd worden. De bezoekers doen, vanaf het betreden van het festivalterrein, afstand van hun portretrecht. Dit houdt in dat beelden met het portret van de bezoekers kunnen gebruikt worden voor promotionele en commerciële doeleinden en/of omwille van veiligheidsredenen. Het voorgaande geldt tevens voor audio opnames. 

Beelden gemaakt door de festivalbezoekers op de Wild Site kunnen daarentegen niet voor commerciële of openbare doeleinden worden gebruikt, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisatie.

Art. 7. Aanvaarding

Het aankopen van een product impliceert dan ook dat de koper akkoord gaat met huidige algemene voorwaarden.

Wanneer een van deze voormelde voorwaarden en nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal respecteren. De nieuwe clausule zal vervolgens de clausule die door nietigheid was (of kon worden) aangetast, vervangen.

Art. 8. Klachten

Eventuele klachten dienen binnen de 3 (drie) dagen na de vaststelling van het feit dat het voorwerp uitmaakt van de klacht via aangetekend brief gericht te worden aan het adres van de organisatie (Boekhoutstraat 20, 1670 Pepingen) en dient volledig gemotiveerd te zijn en voorzien van alle nodige bewijsstukken. Bij gebrek hieraan behoudt De Cort Distillery zich het recht voor de klacht niet te behandelen.

Art. 9. Toepasselijk recht

In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Brussel bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.