Winkelmand

Winkelmand

PRIVACY VERKLARING

Art. 1. Algemeen

Art. 1.1. Wild Site BV respecteert uw privacy

Bij Wild Site BV vinden we je privacy belangrijk. Wild Site BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Daarom verzamelen we bij Wild Site BV niet zomaar persoonlijke gegevens en willen we vooral transparant communiceren over wat we met jouw persoonlijke gegevens doen. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wild Site BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Art. 1.2. Wie is Wild Site BV?

Wild Site BV is producent van spirits en heeft haar maatschappelijke zetel te Boekhoutstraat 20, 1670 Pepingen en is geregistreerd in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE 0780.945.317. Wild Site BV treedt op als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, en beheert de volgende website(s) en platform(en):

https://wildsite.be 
https://decortdistillery.be
https://wildadam.be
www://bvantp.be

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens of via info@decortdistillery.be.

Art. 1.3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens ?

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon, een geboortedatum, een foto en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een natuurlijk persoon, waaronder bijvoorbeeld het e-mailadres, telefoonnummer (zelfs het telefoonnummer van het werk), polisnummer of inlogcode. 

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens tot en met vernietiging.

Art. 1.4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wild Site BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen van de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Art. 2. Verzamelde persoonsgegevens, doel en duur van de verwerking

Art. 2.1. Wanneer je onze website bezoekt

Je kan de website(s) van Wild Site BV bezoeken zonder registratie en zonder ons bepaalde gegevens zoals bv. je naam te verstrekken. We maken wel gebruik van cookies op onze website. Je moet deze cookies niet aanvaarden, behalve de cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website. Je vindt daarover meer informatie in ons cookiebeleid.

Art. 2.2. Wanneer je een bestelling plaatst

Bij een bestelling worden je gegevens gerigstreerd voor een vlotte afhandeling. Bij deze registratie ga je akkoord met de bij de actie vermelde algemene voorwaarden en met dit privacy beleid, en komt er een overeenkomst tot stand tussen jou als gebruiker en tussen Wild Site BV. 

Je kan de persoonsgegevens die je hebt opgegeven bij deze registratie altijd laten aanpassen. Je kan ons ook vragen om je registratie en alle bijhorende gegevens volledig te verwijderen, dit alles door een e-mail te sturen naar info@decortdistillery.be

Zolang je Wild Site BV registratie actief blijft, blijft onze overeenkomst bestaan en houden wij je gegevens bij zodat we deze kunnen gebruiken om jou onze diensten te verstrekken. De grondslag op basis waarvan wij deze persoonsgegevens verwerken is dus onze overeenkomst. 

Voor het uitvoeren van een betaling zal je doorverwezen worden naar een betaalplatform waar we mee samenwerken. Wild Site BV krijgt géén inzicht in je betaalgegevens maar krijgt enkel te zien welk bedrag je hebt overgemaakt. 

Art. 2.3. Als je ons contacteert via e-mail of een vraag stelt via andere weg 

Als je ons opbelt of e-mailt met een vraag of ons bv. een visitekaartje geeft, dan deel je ons wellicht ook persoonsgegevens mee (zoals je naam en voornaam en e-mail adres). Deze gegevens gebruiken we om te kunnen antwoorden op jouw vraag en om een eventuele samenwerking te onderzoeken. We bewaren deze gegevens voor een periode van maximum 5 jaar na het laatste contact of voor een periode van maximum 10 jaar na de beëindiging van onze overeenkomst. 

Art. 3. Hoe beveiligen we je gegevens?

Je mag gerust zijn: we doen wat nodig is om jouw persoonlijke gegevens ook echt persoonlijk te houden! Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen, die zowel technisch (bv. SSL waar mogelijk) als organisatorisch (bv. doelgebonden toegangsbeveiliging) van aard zijn. 

Art. 4. Geven we anderen toegang tot je gegevens?

De website(s) van Wild Site BV kan links naar en van andere websites van derden bevatten. Indien je naar een gekoppelde site gaat, hou er dan rekening mee dat de derde partij haar eigen privacy beleid heeft. Gelieve dit privacy beleid te raadplegen voordat je persoonsgegevens overdraagt aan dergelijke derden.

Wild Site BV zal je gegevens nooit verkopen aan een andere partij! 

Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan enige ontvanger die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval zorgt Wild Site BV wel voor passende waarborgen (zoals o.a. het anonimiseren van de persoonsgegevens) en wordt er met de betreffende partner een modelcontract getekend van de Europese Commissie waardoor deze gehouden wordt aan de strenge eisen die door Europe opgelegd worden. Enkel onder die strikte voorwaarden zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden.

Art. 5. Hoe wordt er omgegaan met beeldmateriaal?

Wild Site BV springt zorgvuldig om met foto’s en video.

Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt Wild Site BV toestemming. Die kan expliciet zijn (door het ondertekenen van een document). Daarnaast bestaan er uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is (bv. een groep mensen).

Wild Site BV kan op evenementen, activiteiten, enz. van Wild Site BV ook foto’s en video’s maken. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de facebookpagina, website, sfeerreportages, archief, promomateriaal.

Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met Wild Site BV via info@decortdistillery.be

Art. 6. Wat als er iets misloopt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De regels rond GDPR leggen op dat bij een ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen dit binnen de 72 uur aan alle betrokkenen moet worden gemeld. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen. 

Daarnaast zal er ook aangifte gedaan worden bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming volgens de daarvoor voorziene wettelijke procedures.

Tenslotte stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Art. 7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij aan jou vragen om je te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van het gerechtvaardigd belang van Wild Site BV kan je steeds bezwaar maken tegen deze verwerking. Een bezwaar indienen kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via mail (info@decortdistillery.be).

Indien je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven heb je eveneens het recht om deze toestemming in te trekken. De handelingen die Wild Site BV voor deze intrekking heeft gesteld, blijven geldig.

Intrekking van toestemming kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via e-mail (info@decortdistillery.be), vergezeld van een kopij van uw identiteitskaart ter identificatie.

Je mag Wild Site BV bij klachten of vragen altijd contacteren. Contacteer ons dan onmiddellijk per post (Boekhoutstraat 20, 1670 Pepingen) of per e-mail (info@decortdistillery.be). We doen ons uiterste best om al je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en we staan altijd open voor feedback.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be).

Art. 8. Wijziging privacy statement

De Wild Site BV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde 3 mei 2022. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (info@decortdistillery.be) als u deze wilt raadplegen.